top of page

Prof. dr Bojan Kovačević

Diplomirao je 2001. godine na Medicinskom fakultet Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,40.
Od 2003. godine zaposlen je na Klinici za hirurgiju KBC Zvezdara.

2007. godine položio je specijalistički ispit iz Opšte hirurgije na Medicinskiom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Iste godine je i magistrirao radom iz oblasti Hirurška anatomija. 

2012. godine odbranio je doktorsku disertaciju iz  Endokrine hirurgije i stekao zvanje Doktora medicinskih nauka.

2009. godine izabran je za asistenta na predmetu Opšta hirurgija na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 2013. izabran je u zvanje Docenta, a 2018. u zvanje Profesora. 

Nakon završene specijalizacije stručno se usavršavao u zemlji i inostranstvu. 

Član je većeg broja domaćih i inostranih stručnih udruženja.

Autor i koautor je većeg broja radova u stranim časopisima.

Iako redovno izvodi većinu opštehirurških operacija (operacije kila, laparoskopske operacije žučne kese, abdominalne i proktološke operacije, operacije dojke), primarni fokus interesovanja mu je usmeren na operacije štitaste i paraštitastih žlezda. 

   

33d0d8a5-9a24-4252-bdcf-ebc0e3d8b021.JPG
Prof. dr Bojan Kovačević: Staff
bottom of page